MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 QCVN 5: 2010/BKHCN

 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – MIỄN TRỪ KHAI BÁO,
CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on

Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing

 HÀ NỘI – 2010

Lời nói đầu

QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về điều kiện để được miễn trừ khai báo đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn trừ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó (sau đây gọi tắt là miễn trừ khai báo, cấp giấy phép).

1.1.2. Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này không bao gồm:

  1. a) Chất thải phóng xạ dạng khí hoặc dạng lỏng sinh ra trong công việc bức xạ được thải vào môi trường theo kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  2. b) Thực phẩm, nước uống, thức ăn gia súc và các nguyên liệu được dùng trong chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, hàng hóa tiêu dùng;
  3. c) Chất phóng xạ trong vận chuyển.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và tiến hành các công việc bức xạ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

  1. ĐIỀU KIỆN MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

2.1. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ

2.1.1. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tấn, có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.2. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng lớn hơn 1 tấn, có hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.3. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ nhân tạo thỏa mãn công thức sau:

Trong đó:

– n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

– Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

– Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.4. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ tự nhiên được sử dụng như nguồn phóng xạ (ví dụ Ra-226, Po-210) hoặc như hóa chất (ví dụ uran, thori), có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.5. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ tự nhiên, được sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất thỏa mãn công thức sau:

Trong đó:

– n là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

– Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ tự nhiên i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

– Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ tự nhiên i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.6. Chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ tự nhiên, không sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất, được đánh giá cho từng trường hợp bảo đảm rằng không gây ra một liều hiệu dụng đối với thành viên công chúng vượt quá 1mSv trong một năm.

2.1.7. Chất phóng xạ chứa hỗn hợp các nhân phóng xạ nhân tạo và nhân phóng xạ tự nhiên thỏa mãn công thức sau:

Trong đó:

– n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

– m là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

– Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

– Xi  là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ nhân tạo i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g);

– Dj là liều hiệu dụng gây bởi nhân phóng xạ tự nhiên j có trong chất phóng xạ đối với một thành viên công chúng trong một năm, đơn vị tính là milisivơ (mSv).

2.2. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ

2.2.1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.

2.2.2 Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.

  1. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để được miễn trừ khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn cấp giấy phép đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó; khi không đủ điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải thực hiện quy định của pháp luật về khai báo, cấp giấy phép.

3.2. Việc xác định hoạt độ, hoạt độ riêng của chất phóng xạ hoặc đánh giá liều bức xạ, suất liều bức xạ, năng lượng bức xạ khi xem xét điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đo bức xạ, đánh giá hoạt độ phóng xạ hoặc dựa theo chứng chỉ nguồn phóng xạ, chứng chỉ chất phóng xạ (source certificate, certificate of radioactive material) của nhà sản xuất.

3.3. Tổ chức, cá nhân đánh giá điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải bảo đảm sử dụng thiết bị đo, phương pháp đánh giá phù hợp, có quy trình bảo đảm chất lượng được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.2. Trong trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

Phụ lục I

Mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ nhân tạo, có khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng một tấn và chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ tự nhiên được sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc hóa chất

 

 

 

Nhân
phóng xạ 
Hoạt độ riêng

(Bq/g)

Tổng hoạt độ (Bq)
H-3 1 × 106 1 × 109
Be-7 1 × 103 1 × 107
Be-10 1 × 104 1 × 106
C-11 1 × 101 1 × 106
C-14 1 × 104 1 × 107
N-13 1 × 102 1 × 109
Ne-19 1 × 102 1 × 109
O-15 1 × 102 1 × 109
F-18 1 × 101 1 × 106
Na-22 1 × 101 1 × 106
Na-24 1 × 101 1 × 105
Mg-28 1 × 101 1 × 105
Al-26 1 × 101 1 × 105
Si-31 1 × 103 1 × 106
Si-32 1 × 103 1 × 106
P-32 1 × 103 1 × 105
P-33 1 × 105 1 × 108
S-35 1 × 105 1 × 108
Cl-36 1 × 104 1 × 106
Cl-38 1 × 101 1 × 105
Cl-39 1 × 101 1 × 105
Ar-37 1 × 106 1 × 108
Ar-39 1 × 107 1 × 104
Ar-41 1 × 102 1 × 109
K-40 1 × 102 1 × 106
K-42 1 × 102 1 × 106
K-43 1 × 101 1 × 106
K-44 1 × 101 1 × 105
K-45 1 × 101 1 × 105
C-41 1 × 105 1 × 107
Ca-45 1 × 104 1 × 107
Ca-47 1 × 101 1 × 106
Sc-43 1 × 101 1 × 106
Sc-44 1 × 101 1 × 105
Sc-45 1 × 102 1 × 107
Sc-46 1 × 101 1 × 106
Sc-47 1 × 102 1 × 106
Sc-48 1 × 101 1 × 105
Sc-49 1 × 103 1 × 105
Ti-44 1 × 101 1 × 105
Ti-45 1 × 101 1 × 106
V-47 1 × 101 1 × 105
V-48 1 × 101 1 × 105
V-49 1 × 104 1 × 107
Cr-48 1 × 102 1 × 106
Cr-49 1 × 101 1 × 106
Cr-51 1 × 103 1 × 107
Mn-51 1 × 101 1 × 105
Mn-52 1 × 101 1 × 105
Mn-52m 1 × 101 1 × 105
Mn-53 1 × 104 1 × 109
Mn-54 1 × 101 1 × 106
Mn-56 1 × 101 1 × 105
Fe-52 1 × 101 1 × 106
Fe-55 1 × 104 1 × 106
Fe-59 1 × 101 1 × 106
Fe-60 1 × 102 1 × 105
Co-55 1 × 101 1 × 106
Co-56 1 × 101 1 × 105
Co-57 1 × 102 1 × 106
Co-58 1 × 101 1 × 106
Co-58m 1 × 104 1 × 107
Co-60 1 × 101 1 × 105
Co-60m 1 × 103 1 × 106
Co-61 1 × 102 1 × 106
Co-62m 1 × 101 1 × 105
Ni-56 1 × 101 1 × 106
Ni-57 1 × 101 1 × 106
Ni-59 1 × 104 1 × 108
Ni-63 1 × 105 1 × 108
Ni-65 1 × 101 1 × 106
Ni-66 1 × 104 1 × 107
Cu-60 1 × 101 1 × 105
Cu-61 1 × 101 1 × 106
Cu-64 1 × 102 1 × 106
Cu-67 1 × 102 1 × 106
Zn-62 1 × 102 1 × 106
Zn-63 1 × 101 1 × 105
Zn-65 1 × 101 1 × 106
Zn-69 1 × 104 1 × 106
Zn-69m 1 × 102 1 × 106
Zn-71m 1 × 101 1 × 106
Zn-72 1 × 102 1 × 106
Ga-65 1 × 101 1 × 105
Ga-66 1 × 101 1 × 105
Ga-67 1 × 102 1 × 106
Ga-68 1 × 101 1 × 105
Ga-70 1 × 102 1 × 106
Ga-72 1 × 101 1 × 105
Ga-73 1 × 102 1 × 106
Ge-66 1 × 101 1 × 106
Ge-67 1 × 101 1 × 105
Ge-68a 1 × 101 1 × 105
Ge-69 1 × 101 1 × 106
Ge-71 1 × 104 1 × 108
Ge-75 1 × 103 1 × 106
Ge-77 1 × 101 1 × 105
Ge-78 1 × 102 1 × 106
As-69 1 × 101 1 × 105
As-70 1 × 101 1 × 105
As-71 1 × 101 1 × 106
As-72 1 × 101 1 × 105
As-73 1 × 103 1 × 107
As-74 1 × 101 1 × 106
As-76 1 × 102 1 × 105
As-77 1 × 103 1 × 106
As-78 1 × 101 1 × 105
Se-70 1 × 101 1 × 106
Se-73 1 × 101 1 × 106
Se-73m 1 × 102 1 × 106
Se-75 1 × 102 1 × 106
Se-79 1 × 104 1 × 107
Se-81 1 × 103 1 × 106
Se-81m 1 × 103 1 × 107
Se-83 1 × 101 1 × 105
Br-74 1 × 101 1 × 105
Br-74m 1 × 101 1 × 105
Br-75 1 × 101 1 × 106
Br-76 1 × 101 1 × 105
Br-77 1 × 102 1 × 106
Br-80 1 × 102 1 × 105
Br-80m 1 × 103 1 × 107
Br-82 1 × 101 1 × 106
Br-83 1 × 103 1 × 106
Br-84 1 × 101 1 × 105
Kr-74 1 × 102 1 × 109
Kr-76 1 × 102 1 × 109
Kr-77 1 × 102 1 × 109
Kr-79 1 × 103 1 × 105
Kr-81 1 × 104 1 × 107
Kr-81m 1 × 103 1 × 1010
Kr-83m 1 × 105 1 × 1012
Kr-85 1 × 105 1 × 104
Kr-85m 1 × 103 1 × 1010
Kr-87 1 × 102 1 × 109
Kr-88 1 × 102 1 × 109
Rb-79 1 × 101 1 × 105
Rb-81 1 × 101 1 × 106
Rb-81m 1 × 103 1 × 107
Rb-82m 1 × 101 1 × 106
Rb-83a 1 × 102 1 × 106
Rb-84 1 × 101 1 × 106
Rb-86 1 × 102 1 × 105
Rb-87 1 × 103 1 × 107
Rb-88 1 × 102 1 × 105
Rb-89 1 × 102 1 × 105
Sr-80 1 × 103 1 × 107
Sr-81 1 × 101 1 × 105
Sr-82a 1 × 101 1 × 105
Sr-83 1 × 101 1 × 106
Sr-85 1 × 102 1 × 106
Sr-85m 1 × 102 1 × 107
Sr-87m 1 × 102 1 × 106
Sr-89 1 × 103 1 × 106
Sr-90a 1 × 102 1 × 104
Sr-91 1 × 101 1 × 105
Sr-92 1 × 101 1 × 106
Y-86 1 × 101 1 × 105
Y-86m 1 × 102 1 × 107
Y-87a 1 × 101 1 × 106
Y-88 1 × 101 1 × 106
Y-90 1 × 103 1 × 105
Y-90m 1 × 101 1 × 106
Y-91 1 × 103 1 × 106
Y-91m 1 × 102 1 × 106
Y-92 1 × 102 1 × 105
Y-93 1 × 102 1 × 105
Y-94 1 × 101 1 × 105
Y-95 1 × 101 1 × 105
Zr-86 1 × 102 1 × 107
Zr-88 1 × 102 1 × 106
Zr-89 1 × 101 1 × 106
Zr-93a 1 × 103 1 × 107
Zr-95 1 × 101 1 × 106
Zr-97a 1 × 101 1 × 105
Nb-88 1 × 101 1 × 105
Nb-89 (2,03 gi) 1 × 101 1 × 105
Nb-89 (1,01 gi) 1 × 101 1 × 105
Nb-90 1 × 101 1 × 105
Nb-93m 1 × 104 1 × 107
Nb-94 1 × 101 1 × 106
Nb-95 1 × 101 1 × 106
Nb-95m 1 × 102 1 × 107
Nb-96 1 × 101 1 × 105
Nb-97 1 × 101 1 × 106
Nb-98 1 × 101 1 × 105
Mo-90 1 × 101 1 × 106
Mo-93 1 × 103 1 × 108
Mo-93m 1 × 101 1 × 106
Mo-99 1 × 102 1 × 106
Mo-101 1 × 101 1 × 106
Tc-93 1 × 101 1 × 106
Tc-93m 1 × 101 1 × 106
Tc-94 1 × 101 1 × 106
Tc-94m 1 × 101 1 × 105
Tc-95 1 × 101 1 × 106
Tc-95m 1 × 101 1 × 106
Tc-96 1 × 101 1 × 106
Tc-96m 1 × 103 1 × 107
Tc-97 1 × 103 1 × 108
Tc-97m 1 × 103 1 × 107
Tc-98 1 × 101 1 × 106
Tc-99 1 × 104 1 × 107
Tc-99m 1 × 102 1 × 107
Tc-101 1 × 102 1 × 106
Tc-104 1 × 101 1 × 105
Ru-94 1 × 102 1 × 106
Ru-97 1 × 102 1 × 107
Ru-103 1 × 102 1 × 106
Ru-105 1 × 101 1 × 106
Ru-106a 1 × 102 1 × 105
Rh-99 1 × 101 1 × 106
Rh-99m 1 × 101 1 × 106
Rh-100 1 × 101 1 × 106
Rh-101 1 × 102 1 × 107
Rh-101m 1 × 102 1 × 107
Rh-102 1 × 101 1 × 106
Rh-102m 1 × 102 1 × 106
Rh-103m 1 × 104 1 × 108
Rh-105 1 × 102 1 × 107
Rh-106m 1 × 101 1 × 105
Rh-107 1 × 102 1 × 106
Pd-100 1 × 102 1 × 107
Pd-101 1 × 102 1 × 106
Pd-103 1 × 103 1 × 108
Pd-107 1 × 105 1 × 108
Pd-109 1 × 103 1 × 106
Ag-102 1 × 101 1 × 105
Ag-103 1 × 101 1 × 106
Ag-104 1 × 101 1 × 106
Ag-104m 1 × 101 1 × 106
Ag-105 1 × 102 1 × 106
Ag-106 1 × 101 1 × 106
Ag-106m 1 × 101 1 × 106
Ag-108m a 1 × 101 1 × 106
Ag-110m 1 × 101 1 × 106
Ag-111 1 × 103 1 × 106
Ag-112 1 × 101 1 × 105
Ag-115 1 × 101 1 × 105
Cd-104 1 × 102 1 × 107
Cd-107 1 × 103 1 × 107
Cd-109 1 × 104 1 × 106
Cd-113 1 × 103 1 × 106
Cd-113m 1 × 103 1 × 106
Cd-115 1 × 102 1 × 106
Cd-115m 1 × 103 1 × 106
Cd-117 1 × 101 1 × 106
Cd-117m 1 × 101 1 × 106
In-109 1 × 101 1 × 106
In-110 (4,9 gi) 1 × 101 1 × 106
In-110 (69,1 th) 1 × 101 1 × 105
In-111 1 × 102 1 × 106
In-112 1 × 102 1 × 106
In-113m 1 × 102 1 × 106
In-114 1 × 103 1 × 105
In-114m 1 × 102 1 × 106
In-115 1 × 103 1 × 105
In-115m 1 × 102 1 × 106
In-116m 1 × 101 1 × 105
In-117 1 × 101 1 × 106
In-117m 1 × 102 1 × 106
In-119m 1 × 102 1 × 105
Sn-110 1 × 102 1 × 107
Sn-111 1 × 102 1 × 106
Sn-113 1 × 103 1 × 107
Sn-117m 1 × 102 1 × 106
Sn-119m 1 × 103 1 × 107
Sn-121 1 × 105 1 × 107
Sn-121ma 1 × 103 1 × 107
Sn-123 1 × 103 1 × 106
Sn-123m 1 × 102 1 × 106
Sn-125 1 × 102 1 × 105
Sn-126a 1 × 101 1 × 105
Sn-127 1 × 101 1 × 106
Sn-128 1 × 101 1 × 106
Sb-115 1 × 101 1 × 106
Sb-116 1 × 101 1 × 106
Sb-116m 1 × 101 1 × 105
Sb-117 1 × 102 1 × 107
Sb-118m 1 × 101 1 × 106
Sb-119 1 × 103 1 × 107
Sb-120 (5,76 ng) 1 × 101 1 × 106
Sb-120 (15,89 th) 1 × 102 1 × 106
Sb-122 1 × 102 1 × 104
Sb-124 1 × 101 1 × 106
Sb-124m 1 × 102 1 × 106
Sb-125 1 × 102 1 × 106
Sb-126 1 × 101 1 × 105
Sb-126m 1 × 101 1 × 105
Sb-127 1 × 101 1 × 106
Sb-128 (9,01 gi) 1 × 101 1 × 105
Sb-128 (10,4 th) 1 × 101 1 × 105
Sb-129 1 × 101 1 × 106
Sb-130 1 × 101 1 × 105
Sb-131 1 × 101 1 × 106
Te-116 1 × 102 1 × 107
Te-121 1 × 101 1 × 106
Te-121m 1 × 102 1 × 106
Te-123 1 × 103 1 × 106
Te-123m 1 × 102 1 × 107
Te-125m 1 × 103 1 × 107
Te-127 1 × 103 1 × 106
Te-127m 1 × 103 1 × 107
Te-129 1 × 102 1 × 106
Te-129m 1 × 103 1 × 106
Te-131 1 × 102 1 × 105
Te-131m 1 × 101 1 × 106
Te-132 1 × 102 1 × 107
Te-133 1 × 101 1 × 105
Te-133m 1 × 101 1 × 105
Te-134 1 × 101 1 × 106
I-120 1 × 101 1 × 105
I-120m 1 × 101 1 × 105
I-121 1 × 102 1 × 106
I-123 1 × 102 1 × 107
I-124 1 × 101 1 × 106
I-125 1 × 103 1 × 106
I-126 1 × 102 1 × 106
I-128 1 × 102 1 × 105
I-129 1 × 102 1 × 105
I-130 1 × 101 1 × 106
I-131 1 × 102 1 × 106
I-132 1 × 101 1 × 105
I-132m 1 × 102 1 × 106
I-133 1 × 101 1 × 106
I-134 1 × 101 1 × 105
I-135 1 × 101 1 × 106
Xe-120 1 × 102 1 × 109
Xe-121 1 × 102 1 × 109
Xe-122a 1 × 102 1 × 109
Xe-123 1 × 102 1 × 109
Xe-125 1 × 103 1 × 109
Xe-127 1 × 103 1 × 105
Xe-129m 1 × 103 1 × 104
Xe-131m 1 × 104 1 × 104
Xe-133m 1 × 103 1 × 104
Xe-133 1 × 103 1 × 104
Xe-135 1 × 103 1 × 1010
Xe-135m 1 × 102 1 × 109
Xe-138 1 × 102 1 × 109
Cs-125 1 × 101 1 × 104
Cs-127 1 × 102 1 × 105
Cs-129 1 × 102 1 × 105
Cs-130 1 × 102 1 × 106
Cs-131 1 × 103 1 × 106
Cs-132 1 × 101 1 × 105
Cs-134m 1 × 103 1 × 105
Cs-134 1 × 101 1 × 104
Cs-135 1 × 104 1 × 107
Cs-135m 1 × 101 1 × 106
Cs-136 1 × 101 1 × 105
Cs-137a 1 × 101 1 × 104
Cs-138 1 × 101 1 × 104
Ba-126 1 × 102 1 × 107
Ba-128 1 × 102 1 × 107
Ba-131 1 × 102 1 × 106
Ba-131m 1 × 102 1 × 107
Ba-133 1 × 102 1 × 106
Ba-133m 1 × 102 1 × 106
Ba-135m 1 × 102 1 × 106
Ba-137m 1 × 101 1 × 106
Ba-139 1 × 102 1 × 105
Ba-140a 1 × 101 1 × 105
Ba-141 1 × 102 1 × 105
Ba-142 1 × 102 1 × 106
La-131 1 × 101 1 × 106
La-132 1 × 101 1 × 106
La-135 1 × 103 1 × 107
La-137 1 × 103 1 × 107
La-138 1 × 101 1 × 106
La-140 1 × 101 1 × 105
La-141 1 × 102 1 × 105
La-142 1 × 101 1 × 105
La-143 1 × 102 1 × 105
Ce-134 a 1 × 103 1 × 107
Ce-135 1 × 101 1 × 106
Ce-137 1 × 103 1 × 107
Ce-137m 1 × 103 1 × 106
Ce-139 1 × 102 1 × 106
Ce-141 1 × 102 1 × 107
Ce-143 1 × 102 1 × 106
Ce-144a 1 × 102 1 × 105
Pr-136 1 × 101 1 × 105
Pr-137 1 × 102 1 × 106
Pr-138m 1 × 101 1 × 106
Pr-139 1 × 102 1 × 107
Pr-142 1 × 102 1 × 105
Pr-142m 1 × 107 1 × 109
Pr-143 1 × 104 1 × 106
Pr-144 1 × 102 1 × 105
Pr-145 1 × 103 1 × 105
Pr-147 1 × 101 1 × 105
Nd-136 1 × 102 1 × 106
Nd-138 1 × 103 1 × 107
Nd-139 1 × 102 1 × 106
Nd-139m 1 × 101 1 × 106
Nd-141 1 × 102 1 × 107
Nd-147 1 × 102 1 × 106
Nd-149 1 × 102 1 × 106
Nd-151 1 × 101 1 × 105
Pm-141 1 × 101 1 × 105
Pm-143 1 × 102 1 × 106
Pm-144 1 × 101 1 × 106
Pm-145 1 × 103 1 × 107
Pm-146 1 × 101 1 × 106
Pm-147 1 × 104 1 × 107
Pm-148 1 × 101 1 × 105
Pm-148m 1 × 101 1 × 106
Pm-149 1 × 103 1 × 106
Pm-150 1 × 101 1 × 105
Pm-151 1 × 102 1 × 106
Sm-141 1 × 101 1 × 105
Sm-141m 1 × 101 1 × 106
Sm-142 1 × 102 1 × 107
Sm-145 1 × 102 1 × 107
Sm-146 1 × 101 1 × 105
Sm-147 1 × 101 1 × 104
Sm-151 1 × 104 1 × 108
Sm-153 1 × 102 1 × 106
Sm-155 1 × 102 1 × 106
Sm-156 1 × 102 1 × 106
Eu-145 1 × 101 1 × 106
Eu-146 1 × 101 1 × 106
Eu-147 1 × 102 1 × 106
Eu-148 1 × 101 1 × 106
Eu-149 1 × 102 1 × 107
Eu-150 (34,2 n) 1 × 101 1 × 106
Eu-150 (12,6 gi) 1 × 103 1 × 106
Eu-152 1 × 101 1 × 106
Eu-152m 1 × 102 1 × 106
Eu-154 1 × 101 1 × 106
Eu-155 1 × 102 1 × 107
Eu-156 1 × 101 1 × 106
Eu157 1 × 102 1 × 106
Eu-158 1 × 101 1 × 105
Gd-145 1 × 101 1 × 105
Gd-146a 1 × 101 1 × 106
Gd-147 1 × 101 1 × 106
Gd-148 1 × 101 1 × 104
Gd-149 1 × 102 1 × 106
Gd-151 1 × 102 1 × 107
Gd-152 1 × 101 1 × 104
Gd-153 1 × 102 1 × 107
Gd-159 1 × 103 1 × 106
Tb-147 1 × 101 1 × 106
Tb-149 1 × 101 1 × 106
Tb-150 1 × 101 1 × 106
Tb-151 1 × 101 1 × 106
Tb-153 1 × 102 1 × 107
Tb-154 1 × 101 1 × 106
Tb-155 1 × 102 1 × 107
Tb-156 1 × 101 1 × 106
Tb-156m (24,4 gi) 1 × 103 1 × 107
Tb-156m (5 gi) 1 × 104 1 × 107
Tb-157 1 × 104 1 × 107
Tb-158 1 × 101 1 × 106
Tb-160 1 × 101 1 × 106
Tb-161 1 × 103 1 × 106
Dy-155 1 × 101 1 × 106
Dy-157 1 × 102 1 × 106
Dy-159 1 × 103 1 × 107
Dy-165 1 × 103 1 × 106
Dy-166 1 × 103 1 × 106
Ho-155 1 × 102 1 × 106
Ho-157 1 × 102 1 × 106
Ho-159 1 × 102 1 × 106
Ho-161 1 × 102 1 × 107
Ho-162 1 × 102 1 × 107
Ho-162m 1 × 101 1 × 106
Ho-164 1 × 103 1 × 106
Ho-164m 1 × 103 1 × 107
Ho-166 1 × 103 1 × 105
Ho-166m 1 × 101 1 × 106
Ho-167 1 × 102 1 × 106
Er-161 1 × 101 1 × 106
Er-165 1 × 103 1 × 107
Er-169 1 × 104 1 × 107
Er-171 1 × 102 1 × 106
Er-172 1 × 102 1 × 106
Tm-162 1 × 101 1 × 106
Tm-166 1 × 101 1 × 106
Tm-167 1 × 102 1 × 106
Tm-170 1 × 103 1 × 106
Tm-171 1 × 104 1 × 108
Tm-172 1 × 102 1 × 106
Tm-173 1 × 102 1 × 106
Tm-175 1 × 101 1 × 106
Yb-162 1 × 102 1 × 107
Yb-166 1 × 102 1 × 107
Yb-167 1 × 102 1 × 106
Yb-169 1 × 102 1 × 107
Yb-175 1 × 103 1 × 107
Yb-177 1 × 102 1 × 106
Yb-178 1 × 103 1 × 106
Lu-169 1 × 101 1 × 106
Lu-170 1 × 101 1 × 106
Lu-171 1 × 101 1 × 106
Lu-172 1 × 101 1 × 106
Lu-173 1 × 102 1 × 107
Lu-174 1 × 102 1 × 107
Lu-174m 1 × 102 1 × 107
Lu-176 1 × 102 1 × 106
Lu-176m 1 × 103 1 × 106
Lu-177 1 × 103 1 × 107
Lu-177m 1 × 101 1 × 106
Lu-178 1 × 102 1 × 105
Lu-178m 1 × 101 1 × 105
Lu-179 1 × 103 1 × 106
Hf-170 1 × 102 1 × 106
Hf-172a 1 × 101 1 × 106
Hf-173 1 × 102 1 × 106
Hf-175 1 × 102 1 × 106
Hf-177m 1 × 101 1 × 105
Hf-178m 1 × 101 1 × 106
Hf-179m 1 × 101 1 × 106
Hf-180m 1 × 101 1 × 106
Hf-181 1 × 101 1 × 106
Hf-182 1 × 102 1 × 106
Hf-182m 1 × 101 1 × 106
Hf-183 1 × 101 1 × 106
Hf-184 1 × 102 1 × 106
Ta-172 1 × 101 1 × 106
Ta -173 1 × 101 1 × 106
Ta-174 1 × 101 1 × 106
Ta-175 1 × 101 1 × 106
Ta-176 1 × 101 1 × 106
Ta-177 1 × 102 1 × 107
Ta-178 1 × 101 1 × 106
Ta-179 1 × 103 1 × 107
Ta-180 1 × 101 1 × 106
Ta-180m 1 × 103 1 × 107
Ta-182 1 × 101 1 × 104
Ta-182m 1 × 102 1 × 106
Ta-183 1 × 102 1 × 106
Ta-184 1 × 101 1 × 106
Ta-185 1 × 102 1 × 105
Ta-186 1 × 101 1 × 105
W-176 1 × 102 1 × 106
W-177 1 × 101 1 × 106
W-178a 1 × 101 1 × 106
W-179 1 × 102 1 × 107
W-181 1 × 103 1 × 107
W-185 1 × 104 1 × 107
W-187 1 × 102 1 × 106
W-188a 1 × 102 1 × 105
Re-177 1 × 101 1 × 106
Re-178 1 × 101 1 × 106
Re-181 1 × 101 1 × 106
Re-182 (64 gi) 1 × 101 1 × 106
Re-182 (12,7 gi) 1 × 101 1 × 106
Re-184 1 × 101 1 × 106
Re-184m 1 × 102 1 × 106
Re-186 1 × 103 1 × 106
Re-186m 1 × 103 1 × 107
Re-187 1 × 106 1 × 109
Re-188 1 × 102 1 × 105
Re-188m 1 × 102 1 × 107
Re-189a 1 × 102 1 × 106
Os-180 1 × 102 1 × 107
Os-181 1 × 101 1 × 106
Oc-182 1 × 102 1 × 106
Os-185 1 × 101 1 × 106
Os-189m 1 × 104 1 × 107
Os-191 1 × 102 1 × 107
Os-191m 1 × 103 1 × 107
Os-193 1 × 102 1 × 106
Os-194a 1 × 102 1 × 105
Ir-182 1 × 101 1 × 105
Ir-184 1 × 101 1 × 106
Ir-185 1 × 101 1 × 106
Ir-186 (15,8 gi) 1 × 101 1 × 106
Ir-186 (1,75 gi) 1 × 101 1 × 106
Ir-187 1 × 102 1 × 106
Ir-188 1 × 101 1 × 106
Ir-189a 1 × 102 1 × 107
Ir-190 1 × 101 1 × 106
Ir-190m (3,1 gi) 1 × 101 1 × 106
Ir-190m (1,2 gi) 1 × 104 1 × 107
Ir-192 1 × 101 1 × 104
Ir-192m 1 × 102 1 × 107
Ir-193m 1 × 104 1 × 107
Ir-194 1 × 102 1 × 105
Ir-194m 1 × 101 1 × 106
Ir-195 1 × 102 1 × 106
Ir-195m 1 × 102 1 × 106
Pt-186 1 × 101 1 × 106
Pt-188a 1 × 101 1 × 106
Pt-189 1 × 102 1 × 106
Pt-191 1 × 102 1 × 106
Pt-193 1 × 104 1 × 107
Pt-193m 1 × 103 1 × 107
Pt-195m 1 × 102 1 × 106
Pt-197 1 × 103 1 × 106
Pt-197m 1 × 102 1 × 106
Pt-199 1 × 102 1 × 106
Pt-200 1 × 102 1 × 106
Au-193 1 × 102 1 × 107
Au-194 1 × 101 1 × 106
Au-195 1 × 102 1 × 107
Au-198 1 × 102 1 × 106
Au-198m 1 × 101 1 × 106
Au-199 1 × 102 1 × 106
Au-200 1 × 102 1 × 105
Au-200m 1 × 101 1 × 106
Au-201 1 × 102 1 × 106
Hg-193 1 × 102 1 × 106
Hg-193m 1 × 101 1 × 106
Hg-194a 1 × 101 1 × 106
Hg-195 1 × 102 1 × 106
Hg-195ma 1 × 102 1 × 106
Hg-197 1 × 102 1 × 107
Hg-197m 1 × 102 1 × 106
Hg-199m 1 × 102 1 × 106
Hg-203 1 × 102 1 × 105
Tl-194 1 × 101 1 × 106
Tl-194m 1 × 101 1 × 106
Tl-195 1 × 101 1 × 106
Tl-197 1 × 102 1 × 106
Tl-198 1 × 101 1 × 106
Tl-198m 1 × 101 1 × 106
Tl-199 1 × 102 1 × 106
Tl-200 1 × 101 1 × 106
Tl-201 1 × 102 1 × 106
Tl-202 1 × 102 1 × 106
Tl-204 1 × 104 1 × 104
Pb-195m 1 × 101 1 × 106
Pb-198 1 × 102 1 × 106
Pb-199 1 × 101 1 × 106
Pb-200 1 × 102 1 × 106
Pb-201 1 × 101 1 × 106
Pb-202 1 × 103 1 × 106
Pb-202m 1 × 101 1 × 106
Pb-203 1 × 102 1 × 106
Pb-205 1 × 104 1 × 107
Pb-209 1 × 105 1 × 106
Pb-210a 1 × 101 1 × 104
Pb-211 1 × 102 1 × 106
Pb-212a 1 × 101 1 × 105
Pb-214 1 × 102 1 × 106
Bi-200 1 × 101 1 × 106
Bi-201 1 × 101 1 × 106
Bi-202 1 × 101 1 × 106
Bi-203 1 × 101 1 × 106
Bi-205 1 × 101 1 × 106
Bi-206 1 × 101 1 × 105
Bi-207 1 × 101 1 × 106
Bi-210 1 × 103 1 × 106
Bi-210ma 1 × 101 1 × 105
Bi-212a 1 × 101 1 × 105
Bi-213 1 × 102 1 × 106
Bi-214 1 × 101 1 × 105
Po-203 1 × 101 1 × 106
Po-205 1 × 101 1 × 106
Po-206 1 × 101 1 × 106
Po-207 1 × 101 1 × 106
Po-208 1 × 101 1 × 104
Po-209 1 × 101 1 × 104
Po-210 1 × 101 1 × 104
At-207 1 × 101 1 × 106
At-211 1 × 103 1 × 107
Fr-222 1 × 103 1 × 105
Fr-223 1 × 102 1 × 106
Rn-220a 1 × 104 1 × 107
Rn-222a 1 × 101 1 × 108
Ra-223a 1 × 102 1 × 105
Ra-224a 1 × 101 1 × 105
Ra-225 1 × 102 1 × 105
Ra-226a 1 × 101 1 × 104
Ra-227 1 × 102 1 × 106
Ra-228a 1 × 101 1 × 105
Ac-224 1 × 102 1 × 106
Ac-225a 1 × 101 1 × 104
Ac-226 1 × 102 1 × 105
Ac-227a 1 × 10-1 1 × 103
Ac-228 1 × 101 1 × 106
Th-226a 1 × 103 1 × 107
Th-227 1 × 101 1 × 104
Th-228a 1 × 100 1 × 104
Th-229a 1 × 10° 1 × 103
Th-230 1 × 100 1 × 104
Th-231 1 × 103 1 × 107
Th-232 1 × 101 1 × 104
Th-234a 1 × 103 1 × 105
Pa-227 1 × 101 1 × 106
Pa-228 1 × 101 1 × 106
Pa-230 1 × 101 1 × 106
Pa-231 1 × 100 1 × 103
Pa-232 1 × 101 1 × 106
Pa-233 1 × 102 1 × 107
Pa-234 1 × 101 1 × 106
U-230a 1 × 101 1 × 105
U-231 1 × 102 1 × 107
U-232a 1 × 100 1 × 103
U-233 1 × 101 1 × 104
U-234 1 × 101 1 × 104
U-235a 1 × 101 1 × 104
U-236 1 × 101 1 × 104
U-237 1 × 102 1 × 106
U-238a 1 × 101 1 × 104
U-239 1 × 102 1 × 106
U-240 1 × 103 1 × 107
U-240a 1 × 101 1 × 106
Np-232 1 × 101 1 × 106
Np-233 1 × 102 1 × 107
Np-234 1 × 101 1 × 106
Np-235 1 × 103 1 × 107
Np-236 (1,15.105 n) 1 × 102 1 × 105
Np-236 (22,5 gi) 1 × 103 1 × 107
Np-237a 1 × 100 1 × 103
Np-238 1 × 102 1 × 106
Np-239 1 × 102 1 × 107
Np-240 1 × 101 1 × 106
Pu-234 1 × 102 1 × 107
Pu-235 1 × 102 1 × 107
Pu-236 1 × 101 1 × 104
Pu-237 1 × 103 1 × 107
Pu-238 1 × 100 1 × 104
Pu-239 1 × 100 1 × 104
Pu-240 1 × 100 1 × 103
Pu-241 1 × 102 1 × 105
Pu-242 1 × 100 1 × 104
Pu-243 1 × 103 1 × 107
Pu-244 1 × 100 1 × 104
Pu-245 1 × 102 1 × 106
Pu-246 1 × 102 1 × 106
Am-237 1 × 102 1 × 106
Am-238 1 × 101 1 × 106
Am-239 1 × 102 1 × 106
Am-240 1 × 101 1 × 106
Am-241 1 × 100 1 × 104
Am-242 1 × 103 1 × 106
Am-242ma 1 × 100 1 × 104
Am-243a 1 × 100 1 × 103
Am-244 1 × 101 1 × 106
Am-244m 1 × 104 1 × 107
Am-245 1 × 103 1 × 106
Am-246 1 × 101 1 × 105
Am-246m 1 × 101 1 × 106
Cm-238 1 × 102 1 × 107
Cm-240 1 × 102 1 × 105
Cm-241 1 × 102 1 × 106
Cm-242 1 × 102 1 × 105
Cm-243 1 × 100 1 × 104
Cm-244 1 × 101 1 × 104
Cm-245 1 × 100 1 × 103
Cm-246 1 × 100 1 × 103
Cm-247 1 × 100 1 × 104
Cm-248 1 × 100 1 × 103
Cm-249 1 × 103 1 × 106
Cm-250 1 × 10-1 1 × 103
Bk-245 1 × 102 1 × 106
Bk-246 1 × 101 1 × 106
Bk-247 1 × 100 1 × 104
Bk-249 1 × 103 1 × 106
Bk-250 1 × 101 1 × 106
Cf-244 1 × 104 1 × 107
Cf-246 1 × 103 1 × 106
Cf-248 1 × 101 1 × 104
Cf-249 1 × 100 1 × 103
Cf-250 1 × 101 1 × 104
Cf-251 1 × 100 1 × 103
Cf-252 1 × 101 1 × 104
Cf-253 1 × 102 1 × 105
Cf-254 1 × 100 1 × 103
Es-250 1 × 102 1 × 106
Es-251 1 × 102 1 × 107
Es-253 1 × 102 1 × 105
Es-254 1 × 101 1 × 104
Es-254m 1 × 102 1 × 106
Fm-252 1 × 103 1 × 106
Fm-253 1 × 102 1 × 106
Fm-254 1 × 104 1 × 107
Fm-255 1 × 103 1 × 106
Fm-257 1 × 101 1 × 105
Md-257 1 × 102 1 × 107
Md-258 1 × 102 1 × 105

 

 

Chú thích

Giá trị ghi trong dấu ngoặc đơn là chu kỳ bán rã của nhân phóng xạ, ví dụ (22,5 gi) có nghĩa là (T1/2 = 22,5 giờ).

gi: Giờ              ng: Ngày                      th: Tháng                      n: Năm

a     Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ.

Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây:

 

 

Ge-68                Ga-68

Rb-83                Kr-83m

Sr-82                 Rb-82

Sr-90                 Y-90

Y-87                  Sr-87m

Zr-93                 Nb-93m

Zr-97                 Nb-97

Ru-106               Rh-106

Ag-108m             Ag-108

Sn-121m             Sn-121 (0.776)

Sn-126               Sb-126m

Xe-122               I-122

Cs-137               Ba-137m

Ba-140               La-140

Ce-134               La-134

Ce-144               Pr-144

Gd-146              Eu-146

Hf-172                Lu-172

W-178                Ta-178

W-188                Re-188

Re-189               Os-189m (0.241)

Ir-189                 Os-189m

Pt-188                Ir-188

Hg-194               Au-194

Hg-195m            Hg-195 (0.542)

Pb-210               Bi-210, Po-210

Pb-212               Bi-212, Tl-208 (0.36),
Po-212 (0.64)

Bi-210m              Tl-206

Bi-212                Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220               Po-216

Rn-222               Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223               Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224               Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226               Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228               Ac-228

Ac-225               Fr-221, At-217, Bi-213,
Po-213 (0.978), Tl-209 (0.0216), Pb-209 (0.978)

Ac-227               Fr-223 (0.0138)

Th-226               Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228               Ra-224, Rn-220, Po-216,
Pb-212, Bi-212,Tl-208 (0.36),
Po-212 (0.64)

Th-229               Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234               Pa-234m

U-230                Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232                Th-228, Ra-224, Rn-220,
Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-235                Th-231

U-238                Th-234, Pa-234m

U-240                Np-240m

Np-237               Pa-233

Am-242m            Am-242

Am-243              Np-239

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II

Mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ nhân tạo, có khối lượng lớn hơn một tấn

 

 

 

 

Nhân phóng xạ Hoạt độ riêng (Bq/g)
H-3 1 × 102
Be-7 1 × 101
C-14 1 × 100
F-18 1 × 101
Na-22 1 × 10-1
Na-24 1 × 100
Si-31 1 × 103
P-32 1 × 103
P-33 1 × 103
S-35 1 × 102
Cl-36 1 × 100
Cl-38 1 × 101
K-42 1 × 102
K-43 1 × 101
Ca-45 1 × 102
Ca-47 1 × 101
Sc-46 1 × 10-1
Sc-47 1 × 102
Sc-48 1 × 100
V-48 1 × 100
Cr-51 1 × 102
Mn-51 1 × 101
Mn-52 1 × 100
Mn-52m 1 × 101
Mn-53 1 × 102
Mn-54 1 × 10-1
Mn-56 1 × 101
Fe-52a 1 × 101
Fe-55 1 × 103
Fe-59 1 × 100
Co-55 1 × 101
Co-56 1 × 10-1
Co-57 1 × 100
Co-58 1 × 100
Co-58m 1 × 104
Co-60 1 × 10-1
Co-60m 1 × 103
Co-61 1 × 102
Co-62m 1 × 101
Ni-59 1 × 102
Ni-63 1 × 102
Ni-65 1 × 101
Cu-64 1 × 102
Zn-65 1 × 10-1
Zn-69 1 × 103
Zn-69ma 1 × 101
Ga-72 1 × 101
Ge-71 1 × 104
As-73 1 × 103
As-74 1 × 101
As-76 1 × 101
As-77 1 × 103
Se-75 1 × 100
Br-82 1 × 100
Rb-86 1 × 102
Sr-85 1 × 100
Sr-85m 1 × 102
Sr-87m 1 × 102
Sr-89 1 × 103
Sr-90a 1 × 100
Sr-91a 1 × 101
Sr-92 1 ×101
Y-90 1 ×103
Y-91 1 ×102
Y-91m 1 ×102
Y-92 1 ×102
Y-93 1 ×102
Zr-93 1 ×101
Zr-95a 1 × 100
Zr-97a 1 ×101
Nb-93m 1 ×101
Nb-94 1 ×10-1
Nb-95 1 ×100
Nb-97a 1 ×101
Nb-98 1 ×101
Mo-90 1 ×101
Mo-93 1 ×101
Mo-99a 1 ×101
Mo-101a 1 ×101
Tc-96 1 ×100
Tc-96m 1 × 103
Tc-97 1 ×101
Tc-97m 1 ×102
Tc-99 1 ×100
Tc-99m 1 ×102
Ru-97 1 ×101
Ru-103a 1 ×100
Ru-105a 1 ×101
Ru-106a 1 ×10-1
Rh-103m 1 ×104
Rh-105 1 ×102
Pd-103a 1 ×103
Pd-109a 1 ×102
Ag-105 1 ×100
Ag-110ma 1 ×10-1
Ag-111 1 ×102
Cd-109a 1 ×100
Cd-115a 1 ×101
Cd-115ma 1 ×102
In-111 1 ×101
In-113m 1 ×102
In-114ma 1 ×101
In-115m 1 ×102
Sn-113a 1 ×100
Sn-125 1 ×101
Sb-122 1 ×101
Sb-124 1 ×100
Sb-125a 1 ×10-1
Te-123m 1 ×100
Te-125m 1 ×103
Te-127 1 ×103
Te-127ma 1 ×101
Te-129 1 ×102
Te-129ma 1 ×101
Te-131 1 ×102
Te-131ma 1 ×101
Te-132a 1 ×100
Te-133 1 ×101
Te-133m 1 ×101
Te-134 1 ×101
I-123 1 ×102
I-125 1 ×102
I-126 1 ×101
I-129 1 ×10-2
I-130 1 ×101
I-131 1 ×101
I-132 1 ×101
I-133 1 ×101
I-134 1 ×101
I-135 1 ×101
Cs-129 1 ×101
Cs-131 1 ×103
Cs-132 1 ×101
Cs-134 1 ×10-1
Cs-134m 1 ×103
Cs-135 1 ×102
Cs-136 1 ×100
Cs-137a 1 ×10-1
Cs-138 1 ×101
Ba-131 1 ×101
Ba-140 1 ×100
La-140 1 ×100
Ce-139 1 ×100
Ce-141 1 ×102
Ce-143 1 ×101
Ce-144 1 ×101
Pr-142 1 ×102
Pr-143 1 ×103
Nd-147 1 ×102
Nd-149 1 ×102
Pm-147 1 ×103
Pm-149 1 ×103
Sm-151 1 ×103
Sm-153 1 ×102
Eu-152 1 ×10-1
Eu-152m 1 ×102
Eu-154 1 ×10-1
Eu-155 1 ×100
Gd-153 1 ×101
Gd-159 1 ×102
Tb-160 1 ×100
Dy-165 1 ×103
Dy-166 1 ×102
Ho-166 1 ×102
Er-169 1 ×103
Er-171 1 ×102
Tm-170 1 ×102
Tm-171 1 ×103
Yb-175 1 ×102
Lu-177 1 ×102
Hf-181 1 ×100
Ta-182 1 ×10-1
W-181 1 ×101
W-185 1 ×103
W-187 1 ×101
Re-186 1 ×103
Re-188 1 ×102
Os-185 1 ×100
Os-191 1 ×102
Os-191m 1 ×103
Os-193 1 ×102
Ir-190 1 ×100
Ir-192 1 ×100
Ir-194 1 ×102
Pt-191 1 ×101
Pt-193m 1 ×103
Pt-197 1 ×103
Pt-197m 1 ×102
Au-198 1 ×101
Au-199 1 ×102
Hg-197 1 ×102
Hg-197m 1 ×102
Hg-203 1 ×101
Tl-200 1 ×101
Tl-201 1 ×102
Tl-202 1 ×101
Tl-204 1 ×100
Pb-203 1 ×101
Bi-206 1 ×100
Bi-207 1 ×10-1
Po-203 1 ×101
Po-205 1 ×101
Po-207 1 ×101
At-211 1 ×103
Ra-225 1 ×101
Ra-227 1 ×102
Th-226 1 ×103
Th-229 1 ×10-1
Pa-230 1 ×101
Pa-233 1 ×101
U-230b 1 ×101
U-231a 1 ×102
U-232a 1 ×10-1
U-233 1 ×100
U-236 1 ×101
U-237 1 ×102
U-239 1 ×102
U-240a 1 ×102
Np-237a 1 ×100
Np-239 1 ×102
Np-240 1 ×101
Pu-234 1 ×102
Pu-235 1 ×102
Pu-236 1 ×100
Pu-237 1 ×102
Pu-238 1 ×10-1
Pu-239 1 ×10-1
Pu-240 1 ×10-1
Pu-241 1 ×101
Pu-242 1 ×10-1
Pu-243 1 ×103
Pu-244a 1 ×10-1
Am-241 1 ×10-1
Am-242 1 ×103
Am-242ma 1 ×10-1
Am-243a 1 ×10-1
Cm-242 1 ×101
Cm-243 1 ×100
Cm-244 1 ×100
Cm-245 1 ×10-1
Cm-246 1 ×10-1
Cm-247a 1 ×10-1
Cm-248 1 ×10-1
Bk-249 1 ×102
Cf-246 1 ×103
Cf-248 1 ×100
Cf-249 1 ×10-1
Cf-250 1 ×100
Cf-251 1 ×10-1
Cf-252 1 ×100
Cf-253 1 ×102
Cf-254 1 ×100
Es-253 1 ×102
Es-254a 1 ×10-1
Es-254ma 1 ×101
Fm-254 1 ×104
Fm-255 1 ×102

 

 

Chú thích

a     Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ.

Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây:

 

 

 

Fe-52           Mn-52m

Zn-69m        Zn-69

Sr-90           Y-90

Sr-91           Y-91m

Zr-95            Nb-95

Zr-97            Nb-97m, Nb-97

Nb-97          Nb-97m

Mo-99          Tc-99m

Mo-101        Tc-101

Ru-103         Rh-103m

Ru-105         Rh-105m

Ru-106         Rh-106

Pd-103         Rh-103m

Pd-109         Ag-109m

Ag-110m      Ag-110

Cd-109         Ag-109m

Cd-115         In-115m

Cd-115m      In-115m

In-114m        In-114

Sn-113         In-113m

Sb-125         Te-125m

Te-127m       Te-127

Te-129m       Te-129

Te-131m       Te-131

Te132          I-132

Cs-137         Ba-137m

Ce-144         Pr-144, Pr-144m

U-232sec     Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

U-240           Np-240m, Np-240

Np237          Pa-233

Pu-244         U-240, Np-240m, Np-240

Am-242m     Np-238

Am-243        Np-239

Cm-247        Pu-243

Es-254         Bk-250

Es-254m      Fm-254

 

 

Tin Liên Quan