Video diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị tổ chức: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn kỹ thuật Khoc học Công nghệ -STEC

 

Tin Liên Quan