Video diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam – tại Phú Thọ

Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn kỹ thuật Khoc học Công nghệ -STEC

Đơn vị tổ chức: Tổng Công ty giấy Việt Nam – tại Phú Thọ

Thời gian thực hiện: Năm 2016

 

 

Tin Liên Quan